การฝึกอบรมระเบียบ

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯได้รับอนุญาต เป็นสถานฝึกอบรม ตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558

ชื่อว่า สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยไทยอินเตอร์

ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯทุกนายจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 10 วิชาดังต่อไปนี้

1. วิชา ความรู้กฎหมาย เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2. วิชา กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
3. วิชา การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, การตรวจค้น ,ตรวจสอบบุคคล-ยานพาหนะ,การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน เช่น เครื่องตรวจโลหะและ วัตถุระเบิด , การ์ดทัวร์ , เครื่องบันทึกบัตรเข้า-ออก, กล้อง CCTV
4. วิชา การเขียนรายงาน ,การบันทึก
5. วิชา การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ,การดับเพลิงเบื้องต้น,ก้าวหน้า,ในที่อับอากาศ
6. วิชา การติดต่อสื่อสาร ,วิทยุสื่อสาร ,โทรสาร
7. วิชา หลักการใช้กำลัง, การต่อสู้ป้องกันตัว,วัตถุต้องสงสัย,ควบคุมปิดกั้นฝูงชน,การอารักขาบุคคลสำคัญ
8. วิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,CPR
9. วิชา การจัดการจราจร
10. วิชา การฝึกภาคสนาม ระเบียบแถว บุคคลท่ามือเปล่า การทำความเคารพ การใช้กระบอง ,อาวุธศึกษา,การป้องกันตัว

Designed By AllwebGroup