แนะนำบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์ จำกัด

ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช ๒๕๕๘

ใบอนุญาตประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยเลขที่ ภธ.๒ นม.๒๖๐๐๐๑๐

เปิดดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน พนักงานรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในชีวิต และทรัพย์สินของท่านให้เกิดความปลอดภัยและลดยอดสูญเสียรวมถึงการ รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์

บริษัทฯมีสถานฝึกอบรมมาตรฐานชั้นสูง ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงขอให้ท่านได้มั่นใจได้ว่า ก่อนส่งตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ “ไทยอินเตอร์” จะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ และ ขึ้นทะเบียน เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาต ทุกนาย

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทุกนายคือผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในยามที่เกิดเหตุไม่ปกติ เหตุอาชญากรรม จะทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันท่วงที

นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สายตรวจ ปฏิบัติการ ออกตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มขวดและรับผิดชอบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

Designed By AllwebGroup