ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานทุกคนต้องทำประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับผู้ว่าจ้างก่อนลงทำงานทุกคน

คุณสมบัติ

 • เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ไม่รับต่างด้าว
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี ส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • การศึกษา ต้องจบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือต้องอ่าน-เขียน-พูดภาษาไทยได้
 • มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออก ไล่ออก เพราะความประพฤติชั่ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่พิการ ตาบอดสี หรือวิกลจริตหรือ เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ไม่เคยติดคุกหรือถูกพิพากษาในคดีอาญา
 • ไม่เป็นผู้ติดสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด ไม่ค้าหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 • ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นที่น่ารังเกลียด ภายนอกร่มผ้า
 • มีผู้รับรองความประพฤติ และบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • ยินยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งตรวจสอบประวัติ

เอกสารการสมัครงาน

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 4 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด
 3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
 4. วุฒิการศึกษา (ถ้ามี )
 5. พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ 1 ชุด

สนใจสมัครด้วยตนเอง

Designed By AllwebGroup